LEA: pasinaudokite parama šilumos siurblių įsigijimui kompensuoti

LEA: pasinaudokite parama šilumos siurblių įsigijimui kompensuoti

Norintys gyventi ne tik šiltai, tačiau taip pat ir komfortabiliai – turėtų savo namuose diegti išmanius šilumos siurblius, kurie neatsiejami nuo ekologijos bei ekonomijos. Šiuo metu LEA – Lietuvos Energetikos Agentūra, yra paskelbusi paramą, kurios metu galima gauti net iki 50 procentų siurblio finansavimo išlaidų.

Parama yra skiriama pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą paramos priemonę „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“.

Kokie yra paraiškos kvietimo terminai?

Paraiškos teikiamos nuo 2023-10-05 12.00 val. iki 2024-04-05 16.00 val. Arba jie gali būti skelbiami trumpiau – iki pasibaigs kvietimams skirtos lėšos.

Kiek eurų yra skirta paramai?

Iš viso šio tipo paramai yra skirti 14 156 597,84 eur. Ši suma yra detaliau paskirstyta į keturis kvietimus po 3 539 149,46 eur.

Kam yra skiriama ši parama?

Tikslas – neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes, AEI naudojančias šilumos gamybos technologijas individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo.

Kokiems šilumos siurbliams parama yra teikiama?

Finansavimas yra teikiamas tokiu atveju, kai pasirenkami šilumos siurbliai žemė–vanduo, vanduo–vanduo ir oras–vanduo. SVARBU – nefinansuojami šilumos siurbliai oras-oras.

Kokiems NT objektams parama gali būti teikiama?

Parama yra teikiama tik:

  1. gyvenamosios paskirties (vieno buto);
  2. bute gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastate;
  3. kitų (sodų) paskirties pastatuose (sodininkų bendrijose esančiuose sodo namuose) ir jų statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užregistruota VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre.

Ar paramą gali gauti daugiabučių gyventojai?

Parama katilų keitimui daugiabučiuose namuose – neteikiama.

Kokio dydžio paramą šilumos siurbliui įsigyti galima gauti?

Finansuojama iki 50 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos.

Kada gausiu išmoką?

Išmoka bus pervedama tik įgyvendinus projektą. Tai yra, avansinis mokėjimas nėra numatomas.

Ar galima gauti paramą, jeigu siurblys yra įrengtas anksčiau nei buvo paskelbta paraiškos pateikimo pradžia?

Finansavimas neskiriamas jei naujas šilumos įrenginys įrengtas iki 2023-07-25 imtinai.

Ar yra priskirti kokie nors įsipareigojimai gavus finansavimą?

Be atsakingos institucijos sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto (siurblio) ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į jį (kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos).

Kur gauti nemokamas konsultacijas paramos gavimo klausimais?

Konsultacija teikiama: +370 5 230 3312 ir el. paštu katilukeitimas@ena.lt. Detali informacija apie kvietimą LEA interneto svetainėje. Arba susisiekite su mumis.

Kas yra paraiškos teikėjai?

Paraišką teikiantys subjektai gali būti fiziniai asmenys, atitinkamame regione nuosavybės teise valdantys nekilnojamo turto objektą, kuriame siekia pakeisti neefektyvų biomasę ar iškastinį kurą naudojant katilą.

Kokius žingsnius reikia atlikti norint gauti paramą?

  1. Pildyti paraišką.
  2. Per 40 d.d. bus gaunamas LEA raštas dėl finansavimo.
  3. Per 18 mėn. turi būti įrengtas naujas šilumos siurblys.
  4. Pateikiamas mokėjimo prašymas (per 60 d.d.).
  5. Gaunama kompensacija (trunka iki 10 d.d.).

Kur pateikti paraišką norint gauti paramą?

Paraiškos teikiamos el. būdu užpildant www.ena.lt patalpintą elektroninę paraiškos formą. Pildymo formos nuoroda https://lea.submittable.com/submit

Šilumos siurblio paramos gavimo priemonė yra įgyvendinama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.1 konkretų uždavinį „Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, finansuojamą Sanglaudos fondo ir  Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

×
×

Cart